คำขานนาค ขอบรรพชาอุปสมบท (เอสาหัง)

home

Text of the video(*)

บทขานนาคและคำแปล พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงนิพนธ์เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๐
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า ถึงพระพุทธเจ้า พระองค์นั้น แม้ปรินิพพานมานานแล้ว
และพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสรณะ (ที่นับถือ) ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า
พึงได้บรรพชา *พึงได้อุปสมบท (บวชเณรให้ละ *) ในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า ถึงพระพุทธเจ้า พระองค์นั้น แม้ปรินิพพานมานานแล้ว
และพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสรณะ ครั้งที่ ๒ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า
พึงได้บรรพชา *พึงได้อุปสมบท (บวชเณรให้ละ *) ในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า ถึงพระพุทธเจ้า พระองค์นั้น แม้ปรินิพพานมานานแล้ว
และพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสรณะ ครั้งที่ ๓ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า
พึงได้บรรพชา *พึงได้อุปสมบท (บวชเณรให้ละ *) ในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า ขอบรรพชา ขอท่านโปรดรับผ้ากาสายะเหล่านี้แล้ว
ยังข้าพเจ้าให้บรรพชาเถิด เจ้าข้า
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า ขอบรรพชา เป็นครั้งที่ ๒ ขอท่านโปรดรับผ้ากาสายะเหล่านี้แล้ว
ยังข้าพเจ้าให้บรรพชาเถิด เจ้าข้า
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า ขอบรรพชา เป็นครั้งที่ ๓ ขอท่านโปรดรับผ้ากาสายะเหล่านี้แล้ว
ยังข้าพเจ้าให้บรรพชาเถิด เจ้าข้า
ผมทั้งหลาย, ขนทั้งหลาย, เล็บทั้งหลาย, ฟันทั้งหลาย, หนัง
หนัง, ฟันหลาย, เล็บทั้งหลาย, ขนทั้งหลาย, ผมทั้งหลาย
ข้าพเจ้าขอสรณะและศีล เจ้าข้า ข้าพเจ้าขอสรณะและศีล ครั้งที่ ๒ เจ้าข้า
ข้าพเจ้าขอสรณะและศีล ครั้งที่ ๓ เจ้าข้า
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้อรหันต์ ตรัสรู้ชอบเอง พระองค์นั้น
ขอรับ เจ้าข้า
ข้าพเจ้า ถึงพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ ข้าพเจ้า ถึงพระพุทธ เป็นสรณะ. ข้าพเจ้า ถึงพระสงฆ์ เป็นสรณะ.

ข้าพเจ้า ถึงพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ ครั้งที่ ๒ ข้าพเจ้า ถึงพระพุทธ เป็นสรณะ ครั้งที่ ๒ ข้าพเจ้า ถึงพระสงฆ์ เป็นสรณะ ครั้งที่ ๒
ข้าพเจ้า ถึงพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ ครั้งที่ ๓ ข้าพเจ้า ถึงพระพุทธ เป็นสรณะ ครั้งที่ ๓ ข้าพเจ้า ถึงพระสงฆ์ เป็นสรณะ ครั้งที่ ๓
ขอรับ เจ้าข้า
เว้นจากฆ่าสัตว์ เว้นจากขโมย เว้นจากกรรมมิใช่พรหมจรรย์ เว้นจากพูดเท็จ
เว้นจากดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นฐานประมาท เว้นจากบริโภคอาหารผิดเวลา เว้นจากฟ้อนขับประโคม และดูการละเล่น
เว้นจากทัดทาดอกไม้ของหอมและเครื่องทาอันเป็นฐานแต่งตัว
เว้นจากนอนบนที่นอนสูง ที่นอนใหญ่
เว้นจากรับเงินทอง
ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท ๑๐ เหล่านี้
ข้าพเจ้าขอนิสัย เจ้าข้า ข้าพเจ้าขอนิสัย เป็นครั้งที่ ๒
ข้าพเจ้าขอนิสัย เป็นครั้งที่ ๓
ขอท่านเป็นอุปัชฌายะ ของข้าพเจ้าเถิด เจ้าข้า (๓ ครั้ง)
ดีละ เจ้าข้า
ตั้งแต่วันนี้ไป พระเถระย่อมเป็นภาระของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ย่อมเป็นภาระของพระเถระ
ขอรับ เจ้าข้า (๔ ครั้ง) นี่บาตร, ผ้าทาบ (สังฆาฏิ), ผ้าห่ม, ผ้านุ่งของเจ้า
โรคเรื้อน...........ไม่เป็น ขอรับ โรคฝี................ไม่เป็น ขอรับ โรคกลาก..........ไม่เป็น ขอรับ โรคม่องคร่อ-โรคหืด............ไม่เป็น ขอรับ โรคลมบ้าหมู.......................ไม่เป็น ขอรับ
ใช่ ขอรับ (๘ ครั้ง)
กระผมชื่อ.........................................ขอรับ พระอุปัชฌาย์ของกระผมชื่อ................ขอรับ
พวกกระผม ขอการอุปสมบทต่อสงฆ์
ขอสงฆ์โปรดอนุเคราะห์ ยกพวกกระผมขึ้นสู่ความเป็นภิกษุด้วยเถิด ขอรับ
พวกกระผม ขอการอุปสมบทต่อสงฆ์ แม้ครั้งที่สอง
ขอสงฆ์โปรดอนุเคราะห์ ยกพวกกระผมขึ้นสู่ความเป็นภิกษุด้วยเทิด ขอรับ
พวกกระผม ขอการอุปสมบทต่อสงฆ์ แม้ครั้งที่สาม
ขอสงฆ์โปรดอนุเคราะห์ ยกพวกกระผมขึ้นสู่ความเป็นภิกษุด้วยเถิด ขอรับ

(*): If a transcript is not set in the URL query, we show the last of the list of available transcripts. Note that "ASR" transcripts come from the voice recognition software at Youtube.

(**): Alternate views, such as the scriptboards generated by the /sb/ url, are derived work and then they are only linked and indexed for creativeCommon license. Note that they also depend of the availability of snapshots and text.

คำขานนาค ขอบรรพชาอุปสมบท (เอสาหัง)

 

VideoID: YT/DdCKqfCHgI4

License: creativeCommon from channel YT:user:iamnaphat

Youtube CategoryID:

Duration: ISO 8601 PT11M20S = 680.0 seconds

FreeBase Topics:   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;

Recording Location: โรงเรียนเตรียมทหาร นครนายก

Recording Date: 2011-02-04T00:00:00.000Z

  คำแปลคำขานนาค
Thai

About this site | The code for this webservice is available under Affero AGPLv3 license in repository github:arivero/transcriptsearch.

You can link a single page without publicity by adding the tag "&pub=no" in the URL.

But note that in any case this site has cookies. Read about our cookie policy.